Hiện tượng búa nước là gì? Búa nước là một hiện tượng thường sảy ra trong các hệ thống đường ống. Sự dâng áp đột ngột hay sóng áp được tạo ra khi một lưu chất, chủ yếu là chất lỏng đang di chuyển đột ngột bị đổi hướng hoặc phải dừng lại. Hiện tượng [...]